C C C C A+ A A- X

Политика по защита на личните данни в Административен съд - Търговище

Административен съд – Търговище в качеството си на администратор на лични данни и в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация:

 1. Данни на администратора и за контакт с него:

Адрес: гр. Търговище, пл. ”Свобода” № 1, деловодство, на който можете да изпратите или подадете Вашите искания за упражняване на права.

Електронна поща: as_tg@abv.bg

Работно време: понеделник – петък, 8.30ч. – 17.00ч.

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Електронна поща: as_tg@abv.bg.

 

 1. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Административен съд – Търговище.

Информацията, която може да съдържа лични данни, се обработва за следните цели:

 • Изпълнение на правомощията на Административен съд – Търговище и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Контрагенти; 
 • Посетители на съда;
 • Искания по Закона за достъп до обществена информация;
 • Жалби, сигнали и други искания.

 

2.1. Изпълнение на правомощията на Административен съд – Търговище и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл. 6, пар. 1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни:

 • на лица /страни и процесуални представители/, които сезират Административен съд – Търговище с искови молби, жалби, протести и други подобни искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди/административни наказания и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, свързани с обработването и движението на делата;
 • на вещи лица – назначени по делата в Административен съд – Търговище, обработваните за тях данни са свързани с физическа идентичност и свързани с изплащане на техните възнаграждения.

 

2.2. Управление на човешките ресурси (на основание чл. 6, пар. 1, буква “в“ и чл. 9, пар. 2, буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и служители в Административен съд – Търговище. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

Административен съд – Търговище определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Административен съд – Търговище връща документите, по начина, по който са подадени.

Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата.

При изпълнение на договорите се обработват лични данни на отделни физически лица, необходими конкретно за изпълнение на договора. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон.

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели.

Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

2.3. Контрагенти.

В изпълнение на дейностите си и във връзка с правомощията си, обработва лични данни за физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от Административен съд - Търговище по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и др.

Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор и включват данни за физическа и социална идентичност на лицата, както и данни за съдебното им минало в предвидените от закона случаи. Достъпът до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

2.4. Посетители.

Обработването на лични данни на посетители на съда се извършва от ОЗ „Охрана“- Търговище. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Съдебната палата в гр.Търговище и контрол на достъпа.

2.5. Искания по Закона за достъп до обществена информация.

При обработването на исканията по ЗДОИ се обработва информация за отделни субекти, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Административен съд – Търговище предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

 1. Категории получатели на лични данни извън Административен съд – Търговище.

Административен съд – Търговище разкрива лични данни на трети страни и получатели, само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия;

- банки, при възникнало законово и договорно задължение;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

 1. Срок за съхранение на данните в Административен съд – Търговище.

В Административен съд - Търговище действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение.

 1. Права на физическите лица.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни;

 • Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 •  Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 • Право на изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание /изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др./
 •  Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 •  Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.
 1. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – Търговище.

 1. Значение на предоставените личните данни.

Административен съд – Търговище обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

 1. От какви източници получаваме лични данни.

Обработваните от Административен съд – Търговище лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица, в предвидените от нормативен акт случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация