C C C C A+ A A- X

Представяне

Административният съд разглежда следните видове дела:

1. Като първа инстанция , съгласно чл. 128 от Административнопроцесуалния кодекс - всички дела по искания за:

 • издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
 • обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;
 • защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
 • защита срещу незаконно принудително изпълнение;
 • обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
 • обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
 • обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
 • установяване неистинността на административни актове по този кодекс;
 • Всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита.


2. Като касационна инстанция - всички дела:

 • образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу наказателни постановления, съгласно чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания;
 • образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища , постановени по жалби срещу решения на Общинската служба за земеделие и гори, съгласно чл. 14 ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 13 ал.6 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.


Обжалване:

 1. Решенията на административните съдилища, постановени като първа инстанция, подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от деня на съобщението , че решението е изготвено.
 2. Решенията на административните съдилища, постановени като касационна инстанция са окончателни.


Разпределение на делата

Съдията-докладчик се определя на принципа на случайния подбор съобразно поредността на постъпването на оспорванията в съда чрез електронно разпределяне.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация