C C C C A+ A A- X

Променя се работата в Администратвен съд - Търговище по администриране на делата и обявяване на съдебните актове

Дата на публикуване 9 април 2020 Последна редакция 16 април 2020 Новини Отпечатай

От днес влизат в сила промени в работата на Административен съд - Търговище по отношение на образуването и администрирането на някои дела, както и на вписването и обявяването на постановени съдебни актове.

Ограничава се кръгът на делата, чието разглеждане се преустановява по време на обявеното извънредно положение, както следва:

Преустановява се разглеждането на всички видове административни дела, с изключение на посочените в Приложение към чл. 3, т.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, а именно:

 1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс;
 2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 3. Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
 4. Обезпечителните производства;
 5. Делата за обезпечаване на доказателства;
 6. Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 7. Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс;
 8. Делата по Закона за обществените поръчки;
 9. Делата по Закона за концесиите;
 10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 11. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост;
 12. Делата по Изборния кодекс;
 13. Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;
 14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;
 15. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;
 16. Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

По делата, чието разглеждане не се преустановява, откритите съдебни заседания може да се провеждат при условията на чл. 6а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Подписаните съдебни актове ще се вписват в системата САС – „Съдебно деловодство” и ще се публикуват на интернет страницата на съда. Съобщенията до страните ще се изпращат след отмяна на извънредното положение в страната.

Ще се образуват в дела входирани книжа, иницииращи съдебно производство. Те ще се разпределят чрез Централизираната система за разпределение на делата като ще се спазват вътрешните правила за случайно разпределение.

Делата, чието разглеждане се преустановява за периода на обявеното извънредно положение, ще бъдат насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание след отмяната на извънредното положение. При насрочването, отложените дела ще имат времеви приоритет пред новообразуваните през периода на ограничителните мерки.

Разпоредбите ще са в сила до промяна на обстоятелствата, наложили въвеждането им.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация