П Р О Т О К О Л

                      

Година 2020                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІІ състав

на петнадесети май                                                            Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                      Председател  Росица Цветкова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

Сложи за разглеждане, докладваното от Председателя

АХ. дело номер 50 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10:00 часа в съдебната зала се явиха:

 

Жалбоподателят С.Я.М., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Р. Е. Р. *** от АК- Търговище.

 

Съдът констатира, че не са представени доказателства за представителната власт на адв. Р.Р., поради което

                                                           ОПРЕДЕЛИ:

Указва на процесуалния представител на жалбоподателя - адв. Р.  Р., че следва да представи в 3-дневен срок от днес доказателства за представителната си власт, както и че при неизпълнение на указанията, съдът няма да зачете извършените от него процесуални действия, включително и подаването на жалбата. 

 

Ответникът Директор на Дирекция"Социално подпомагане" гр. Омуртаг, редовно призован, явява се лично -  г-жа С. К..

 

По даване ход на делото:

Адв. Р.: Да се даде ход на делото.

Г-жа К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва жалбата.

 

Дава се възможност за становища по жалбата и по доказателствата.

 

Г-жа К.: В момента не нося посочената в определението на съда Заповед № 2501-РД01-0024/04.02.2020 г., както и доказателства за наличието на основания за заместване. Твърдя, че съм упълномощила лицето издало заповедта да ме замества поради отпуск. Да се приеме административната преписка.

Адв. Р.: Да се приеме административната преписка. Не оспорвам компетентността на лицето издало процесната заповед.

 

Съдът приема за безспорно, че подписалият заповедта е действал по заместване на основание заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Омуртаг в негово отсъствие.

 

По направените искания по доказателствата, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага като доказателствата по делото: представената административна преписка, а именно: Заявление- декларация с вх. № ЗСП/Д-Т-О/51-13.01.2020 г., социален доклад по Заявление- декларация с вх. № ЗСП/Д-Т-О/51-13.01.2020 г., опис по Заявление- декларация с вх. № ЗСП/Д-Т-О/51-13.01.2020 г., Заповед № ЗСП/Д-Т-О/51-30.01.2020 г. с данни за връчването й, лист за извършен предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решение за предоставяне на социална подкрепа от 30.01.2020 г., писмо с изх. № 25-94С-00-0060/17.02.2020 г. до С.М. ***-РД06-0004 от 17.02.2020 г. на Директор на РДСП- Търговище, с данни за връчването му, както и представените с жалбата: удостоверение за семейно положение на Х. А. М., удостоверение за семейно положение на С.Я.М.,  Експертно решение № 3476/20.1119 г. на Х. Х., Експертно решение № 3741/11.12.2019 г., Решение № 25-РД06-0004 от 17.02.2020 г. на Директор на РДСП- Търговище, акт за граждански брак  серия В № 097852.

 

Приема за сведение: Решение № 118/18.12.2019 г. по гр. дело № 107/2019 г. на Районен съд гр. Омуртаг.

 

Адв. Р.: Не соча други доказателства.

Г-жа К.: Не соча други доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адв. Р.: Уважаема г-жо Председател, моля да отмените оспорената заповед. Видно е от нея, че единственото основание за отказа е, че г-н М. съжителства с  лицето г-жа Х., което според заповедта има брак с друго лице, съответно няма фактически и съдебен развод. Основанието за отказа е, че  лицето има брак с друго лице. Моля да постановите решение, предвид удостоверението, че това не е така, поради което Ви моля да отмените оспорената заповед. Претендирам присъждане на разноски.

            Г-жа К.: Уважаема г-жо Председател, във връзка с подаденото заявление за подпомагане с месечна помощ е извършена служебна проверка от длъжностното лице, което е приготвило молбата и е установено, че  г-н М. е разведен с първата си съпруга, но лицето с което сега съжителства на семейни начала има граждански брак с друго лице, с което няма фактически и съдебен развод. Това е към момента на разглеждане на заявлението. Изхождайки от тези обстоятелства, не може да се установи дохода и имущественото състояние на съпруга на г-жа Х., а оттам респективно и на съжителстващото лице вписано в заявлението за подпомагане. Всичко това води до обективна невъзможност да се извърши преценка на правото за подпомагане по реда на чл. 9, а от там и на последващата неправомерност. Поради тази причина е издадена заповед за отказ, точно с мотиви, че се отказва на основание чл. 9 от ППЗСП във вр. с пар. 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби от ЗСП, а именно – декларирала некоректно семейно положение.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, за което страните ще бъдат уведомени.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:10 часа.

 

Председател:

 

Секретар: