АП Р О Т О К О Л

 

 

Година 2020                                                                      Град Търговище

            Административен съд                                                      ІІ касационен  състав

На тринадесети май                                                         Година 2020           

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                     Председател: Красимира Тодорова

                                                                    Членове: Албена Стефанова  

                                                                       Иванка Иванова    

 

                                                                  

 Секретар Гергана Бачева

 Прокурор Васил Ангелов

 

           Сложи за разглеждане докладваното от съдия Иванка Иванова

КАНД номер 32 по описа  за  2020 година.

 

На именното повикване в  10.35 часа се явиха:

 

Касаторът НАП Териториална Дирекция - гр.Варна, редовно призован, се представлява от гл. юрк. М. Д., редовно упълномощена и приета от съда.

Ответникът ЕТ "Тони ОЙЛ-Св. Ст." представлявано от Св. Ст., редовно призован, се явява лично и с а.. Г. М. ***, редовно упълномощена и приета от съда.

За Окръжна прокуратура гр. Търговище, редовно призовани се явява   прокурор Васил Ангелов.

 

По даване ход на делото:

А.. М.: Да се даде ход на делото.

Юрк. Д.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва постъпила молба с искане за отвод с вх. № 645/07.05.2020 г., депозирана от ответната страна.

 

А.. М.: Поддържаме молбата. Считаме, че Районен съд-Попово е  разгледал спора по същество, което е съществен и за Административното дело, по което съдия Иванова се е произнесла. Идентични са фактическите основания по административния акт и по наказателното постановление.

Юрк. Д.: Считам искането за неоснователно. Предоставям на съда.

Прокурорът: Предоставям на съда. Самоотводът е личен акт.

 

Съдът намира, че действително съдия Иванова е участвала в първоинстанционното производство. Същото е било по наложена ПАМ на ответната страна. Независимо от това, производството е протекло по реда на АПК и основанията, предвидени за обжалването на индивидуални административни актове, визирани в чл. 146. Настоящото производство е такова, което върви по реда на ЗАНН. Основанията за атакуване на жалбата са предвидени в НПК и независимо, че случаят е идентичен, то резултатът от единия процес не води автоматично до същия резултат на съдебния акт в другия процес. Водим от горното, съдът намира искането за отвод за неоснователно, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отстраняване от състава на съдия  Иванка Иванова.

 

Докладва  касационната жалба.

 

Юрк. Д.: Поддържам жалбата. Не соча нови доказателства.

А.. М.: Оспорвам жалбата. Не соча нови доказателства.

Прокурорът: Жалбата е допустима. Нямам искане по доказателствата. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства от първоинстанционния съд, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Юрк. Д.: Уважаеми Административни съдии, посочила съм касационни основания, които считам, че са налице при постановяване на първоинстанционния акт. Считам, че съдът неправилно е приложил закона. Взел е предвид обстоятелства, които не са елемент от състава на процесното нарушение и именно поради това се е мотивирал, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно. Моля да извършите проверка на Решение № 19 от 28.02.2020 г. Считам същото за неоснователно. Моля да постановите решение, с което да отмените въззивното решение и да оставите в сила наказателното постановление, като ни присъдите разноски, съгласно чл. 63 от ЗАНН. Моля за решение в този смисъл. 

 

 А.. М.: Уважаеми Административни съдии, моля да оставите в сила решението на Районен съд-Попово. Считаме, че не са налице основания по касационната жалба, които да дадат повод за отмяна на решението на Районния съд. Не може едва пред тази касационна инстанция да се твърди, че нарушението е извършено на дата, която не е посочена като дата на нарушението нито в Акта за установяване на административно нарушение, нито в наказателното постановление. Такива съображения не са развивани и пред въззивната инстанция. Едва в тази фаза на производството, за да се направи опит да се обоснове неправилното процесуално поведение на административнонаказващия орган, а именно да наложи една санкция за множество посочени от него административни нарушения, се правят абсурдните твърдения с касационната жалба, че на датата на проверката, когато няма никакви данни за предаване на данни към НАП за извършени на тази дата доставки на горива, именно на тази дата е извършено нарушението. Считам, че това твърдение в касационната жалба няма никакво фактическо и доказателствено основание, поради това трябва да бъде отхвърлено. Освен това с касационната жалба се твърди, че на датите, които са посочени в наказателното постановление, като констатирани несъответствия, всъщност не са извършени нарушения, което само по себе си означава, че касационният жалбоподател прави признания за несъстоятелност на актовете, които защитава. Дори да се приеме, че на тези дати административнонаказаващият орган е констатирал нарушения, то считам, че съвсем правилно Районният съд се е съобразил със стриктните и задължитените правила, а тези правила по чл. 18 от ЗАНН са императив, отклонения от тях не се допускат, а именно, че при констатиране на множество нарушения, наказанието на всяко от тях трябва да се изтърпява поотделно. Освен това считам, че Районният съд правилно е установил, че не се касае за извършени нарушения. Моля да съобразите, че на всяка от датите, които са посочени в наказателното постановление, като дати, на които са установени несъответствия при подаване на данни към НАП, всъщност от страна на доверителя ми от една страна в момента на доставката са въвеждани данни и са разпечатвани служебни бонове, от които е видно, че количествата по акцизните данъчни документи и съответстващи на реалните количества, които са постъпвали в обекта, са въвеждани от доверителя ми. Приложени са по делото. Отделно от това на същата дата НАП са получавали съвсем коректни дневни финансови отчети, а именно Z-отчети. Данните от тези Z-отчети автоматично се генерират от самата измервателна система, освен от данни, които се обработват по време на продажбите, но и самата нивомерна система, също предава данни за целите на генериране на  Z-отчетите. Тези отчети НАП на всяка от датите ги е получавала и данните по тях са били съвсем коректни. От разпитите на свидетелите на администрацията пред Районен съд се установи, че никой от тях не си е направил труда и не е проверил дневните Z-отчети. На всяка от датите НАП не са извършили никаква проверка за количествата горива на обекта. Ако бяха го направили, те имат данни от служебните бонове, имат данни и от Z-отчетите. Имат възможност да измерят и горивата, така че дадена е възможност на органите на НАП да извършат цялостна проверка и да установят точните наличности. През целия този период тези данни не са им били нужни и не са били изследвани. В този случай те не са установили точната причина, поради която е настъпило несъответствие между получените количества горива и данните, които са получени на сървъра на НАП. В тези случаи, макар и по повод на заповед за налагане на принудителна административна мярка, Върховният административен съд счита, че не са налице нарушения, поради което моля да оставите в сила решението на Районния съд, да ми дадете възможност допълнително да представя писмена защита, както и да присъдите на доверителя ми, направените по делото разноски, които са посочени в договора за правна помощ и в списъка, който Ви представям. По тези съображения, моля да се произнесете.

 

Прокурорът:  Считам жалбата за неоснователна. решението на Районния съд е правилно и следва да се потвърди.

 

Съдът дава възможност на страните да представят писмени защити в 3-дневен срок от днес.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че в законния срок ще се произнесе с решение.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.45 часа.

 

                                                                                 

                                            Председател:

 

                                                     Секретар: