П Р О Т О К О Л

 

Година 2020                                                                         Град Търговище

            Административен съд                                                         I касационен състав

На тридесети април                                                            Година 2020                  

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                              Председател: Росица Цветкова

                                                                       Членове: Албена Стефанова                                                                                                 Иванка Иванова                         

 Секретар Янка Ганчева

 Прокурор Николай Казаков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Албена Стефанова

 

КНАХД номер 26 по описа  за  2020 година.

При осъществена видеоконферентна връзка Skype в 10:00 часа се явиха:

 

Касаторът Б.Б.Б., редовно уведомен на 22.04.2020 г.  се представлява от а.. Цв. И. ***, редовно упълномощен и приет от съда.

Ответникът ОО „Автомобилна администрация“ гр. Търговище, редовно уведомени на 22.04.2020 г., не се представляват и не са посочили Skype адрес за осъществяване на видеоконферентна връзка.

За Окръжна прокуратура гр. Търговище, редовно призовани се явява Зам.-окръжен прокурор Николай Казаков.

 

По даване ход на делото:

А.. И.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                                                          

                                                                       ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва касационната жалба.

 

А.. И.: Поддържам касационната жалбата на наведените основания. Няма да соча доказателства.

Прокурорът: Жалбата е допустима. Нямам искане по доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

                                                                       ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

А.. И.:  Уважаеми Административни съдии, поддържам жалбата, така както е предявена на наведените основания. Считам, че първоинстанционното решение противоречи с материалния закон и противоречи на събраните доказателства, по отношение на допуснатите нарушения и по отношение на събиране на доказателствата. Липсват каквито и да е преки или косвени доказателства, събрани на първоинстанционното дело, от които да се изведе един непротиворечив извод, че доверителят ми е осъществил какъвто и да е състав на административно нарушение. Извежда се едно предположение от разпита на един свидетел, независимо от факта, че този свидетел е полицейски служител. Не следва и не е редно да се приема, че показанията на полицейските служители са винаги верни и достоверни. Още на първа инстанция напарвахме възражение, че липсват каквито и да е доказателства, с което е ограничено правото на защита на доверителя ми. На първо място не е установена такава кола и такъв пътник и на второ место в какво производство полицейски служител е снемал обяснения от лице, което се предполага, че е пътник и че при превозването на този пътник доверителят ми е осъществил състава на административно нарушение. Такива доказателства не се съдържат.  Самото съдебно решение е изградено на базата на предположение. Считам, че първоинстанционното решение е незаконосъобразно и постановено в противоречие на закона и при липса на мотиви, тъй като съдът не е отговорил на тези наши възражения – има ли такъв свидетел, кой е този свидетел, как е разпитват. Ние не можем да изясним този факт. Предвид изложеното считам решението за незаконосъобразно и моля да го отмените.

 

Прокурорът: Уважаеми Административни съдии, считам жалбата за неоснователна. Безспорно е установено, че жалбоподателят е извършил таксиметров превоз без включен апарат и без пътен лист за деня. Безспорно е установено това обстоятелство. Забелязали са го и полицейските органи, проследили са го, намерили са пътника, който е бил когато е бил извършен превозът. Считам, че решението на съда е правилно и законосъобразно. Изложени са подробни мотиви по отношение на това какво е установено и въз основа на какави доказателства, поради което е потвърдено наказателното постановление. Считам, че жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

А.. Игнатова (реплика): Това е именно и основаното ни възражение, което е и в касационната жалба. Няма такова проследяване, няма такова производство било в ЗАвП в ЗМВР. Полицейските служители видели, че доверителят ми е управлява лек автомобил, който е с логото на една таксиметрова фирма. По каква причина е преследван и проследяван няма доказателства.

Прокурорът: Няма какво да добавя.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че в законния срок ще се произнесе с решение.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:13  часа.

 

 

Председател:

 

Секретар: