П Р О Т О К О Л

                       

Година 2020                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          V състав

на деветнадесети май                                                         Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател Иванка Иванова

                                                                                            

Секретар Янка Ганчева

 

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 76 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.В.Н., редовно призован, явява се лично.

            Ответникът Директор на ОД на МВР гр. Търговище, редовно призован се представлява от гл. юрк. Л. Ж., редовно упълномощена и приета от съда.

           

            По даване ход на делото:

            Жалб. Н.: Да се даде ход на делото.

            Юрк. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и пристъпва към фактическото  изясняване на  спора.

 

Жалб. Н.: Уважаема г-жо Председател, поддържам жалбата.

Юрк. Ж.: Оспорвам жалбата.

 

Съдът намира, че следва да докладва делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

Докладва  делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК във връзка с  чл. 46, ал. 1 от Закона за чужденците в Р.България.(ЗЧРБ).

Делото е образувано по жалбата на Ж.В.Н. гражданин на Руската федерация, ЛНЧ **********,*** против Заповед № УРИ 363з-351/27.02.2020 г. на директора на ОД на МВР – Търговище, с която му е приложена ПАМ – „Връщане до страната на произход, страната на транзитно преминаване или трета страна“ - Руската федерация.

Указано е на административния орган, че негова е тежестта на доказване и следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Указано е на жалбоподателя, че следва да сочи доказателства за твърдените от него обстоятелства в жалбата в съдебно заседание по делото.

На страните е изпратен препис от определение № 124/30.04.2020 г., с което са им дадени съответните указания.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

  Жалб. Н.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка.  

Юрк. Ж.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото всички документи, постъпилите с жалбата и с административната преписка, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства всички документите, представени с жалбата, а именно: Заповед № УРИ 363з-351/27.02.2020 г. на директора на ОД на МВР – Търговище, декларация за правна помощ от а.. Н. С. от 21.02.2020 г. за послужване пред Европейския съд, извлечение от банка ДСК за теглена в брой от 28.02.2020 г., както и всички документи, представени с административната преписка по жалбата, постъпила с придружително писмо с вх. № 566/16.04.2020 г. на Административен съд-Търговище, находяща се на долната корица на делото и съдържаща 77 листа.

 

Жалб. Н.: Моля да отложите делото, за да присъства моя адвокат.

Юрк. Ж.: Не соча други доказателства. Считам искането за неоснователно, тъй като жалбоподателят е уведомен за съдебното заседание значително време преди него, и е имал достатъчно време да организира защитата си.

 

С оглед искането на жалбоподателя за отлагане на делото за организиране на правна защита, съдът намира, същото е основателно, поради което счита, че делото не е изяснено от фактическа страна и следва същото да бъде отложено за друг ден и час.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

Отлага делото и насрочва същото за 09.06.2020 г. от 15:30 часа, за която дата страните да се считат за уведомени в днешно съдебно заседание.

 

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в. 13:10 часа

           

 

Председател:

 

 

Секретар: