П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2020                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          V състав

на петнадесети май                                                             Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател Иванка Иванова

                                                                                            

Секретар Янка Ганчева  

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 75 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 11:33 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.М.Х., редовно призован, не се явява лично. Представлява се от а.. С.А. ***, редовно упълномощен и приет  от съда.

            Ответникът Директор на ТП на НОИ-Търговище, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

           

            По даване ход на делото:

            А.. А.: Да се даде ход на делото.

             

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 11:33 часа и пристъпва към фактическото  изясняване на  спора.

 

А.. А.: Уважаема г-жо Председател, поддържам жалбата.

 

 

Съдът намира, че следва да докладва делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Докладва  делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК, във връзка с чл. 118 от  КСО.

Делото е образувано по жалбата на А.М.Х. ЕГН ********** ***, чрез а.. С.А. ***, против Решение № Ц2153-25-1/17.03.2020 г. на директора на ТП на НОИ гр. Търговище, с което е потвърдено разпореждане № 2140-25-86/14.02.2020 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ – Търговище, с което на основание чл. 15, ал. 4 от НПОС и §1, т. 12 от КСО е отказано отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68, ал. 3 от КСО.

Указано е на административния орган, че негова е тежестта на доказване в настоящото производство и следва да установи в съдебно заседание по делото съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В тази връзка следва да представи до съдебно заседание по делото справка за осигурителния стаж на жалбоподателя по категории.

Указано е на жалбоподателя, че следва да установи в съдебно заседание по делото основателността на възраженията, посочени в жалбата му.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

А.. А.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото всички документи, постъпили с административната преписка по жалбата, находяща се на долната корица на делото, както и допълнително представения от ТП на НОИ – Търговище с писмо с вх. №658/11.05.2020 г. опис на осигурителен стаж, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства всички документи, постъпили с административната преписка по жалбата, постъпили с придружително писмо с вх. №562/14.04.2020 г. на Административен съд-Търговище, находяща се на задната корица на делото, съдържаща 27 листа, както и допълнително представения от ТП на НОИ – Търговище с писмо с вх. №658/11.05.2020 г. опис на осигурителен стаж на А.М.Х., находящ се на стр. 19 и стр. 20 от делото.

 

А.. А.: Няма да соча други доказателства.

 

С оглед становищата на страните, че други доказателства няма да сочат, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

А.. А.: Уважаема г-жо Председател, в жалбата подробно сме изложили основанията, мотивите си и сме посочили нормативните актове на база, на които считаме, че би следвало да бъде отменено Решение № Ц2153-25-1/17.03.2020 г. на директора на ТП на НОИ гр. Търговище като незаконосъобразно. По времето когато все още е бил в сила и не е бил отменен Законът за всеобщата военна служба в Народна република България войниците получавахме заплата всеки месец и се подписвахме на ведомости. Както и все още във военизираните структури като МВР годините, прослужени в казармата се признават за военизиран стаж. Предвид изложеното моля да отмените решението на директора на ТП на НОИ – Търговище, както и да ни присъдите направените по делото разноски, които сме поискали още с жалбата. Представям списък на разноските по смисъла на чл. 80 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК.

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви устните състезания за приключени.

Съдът обяви, че в едномесечен срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:44часа

           

                       

Председател:

 

Секретар: