П Р О Т О К О Л

                      

Година 2020                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІІ състав

на петнадесети май                                                            Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                      Председател  Росица Цветкова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

Сложи за разглеждане, докладваното от Председателя

АХ. дело номер 66 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10:10 часа в съдебната зала се явиха:

 

Жалбоподателят Областен управител на Област Търговище, редовно призован, не се явява. Представлява се от гл. юрк. Е. Д. и гл. юрк. Т. Т. редовно упълномощени и приети от съда.   

Ответникът Общински съвет - Антоново, редовно призован се представлява от адв. Д. М. от АК- Търговище, редовно упълномощен и приет от съда.

 

По даване ход на делото:

Юрк. Д.: Да се даде ход на делото.

Юрк. Т.: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва жалбата.

 

Дава се възможност за становища по жалбата и по доказателствата.

 

Юрк. Д.: Поддържаме жалбата. Да се приеме административната преписка.  Поддържаме си доказателствените искания. Представяме  списък за разноски и моля да го приемете.

Адв. М.: Основателна е жалбата. Не оспорваме същата. Да се приемат доказателствата.

 

По направените искания по доказателствата, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага като доказателствата по делото: представените с жалбата писмени доказателства (по опис), както и представеното от Общински съвет – Антоново заверено копие на административна преписка (по опис) относно приемането на Решение № 35 по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. на Общински съвет- Антоново (постъпило с придружително писмо с вх. № 508/17.03.2020 г. на Адм. съд- Търговище).

 

Приема за сведение: Решение № 87/02.11.2015 г. по адм.д. № 134/2015 г. на Адм. съд-  гр. Кърджали, Решение № 4433/29.03.2013 г. по адм. д. № 7219/2012 г. на ВАС и Решение № 481/16.01.2017 г. по адм. д. № 14236/2015 г. на ВАС.

 

Юрк. Д.: Не сочим други доказателства.

Адв. М.: Не соча други доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Юрк. Д.: Уважаема г-жо Председател, моля да отмените Решение № 35 по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. на Общински съвет- Антоново като незаконосъобразно. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и разноски. Представям писмени бележки.

 

Адв. М.: Уважаема г-жо Председател, действително не са изпълнени препоръките на Областна администрация гр. Търговище. Чисто технически не са успели да съберат нужните подписи в 14-дневния срок, вследствие заради пандемията и не са отменили решението си,  поради това сме днес пред Вас. Предоставям на съда да прецени законосъобразността на решението. Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, за което страните ще бъдат уведомени.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:17 часа.

 

Председател:

 

Секретар: