П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2020                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          V състав

на петнадесети май                                                             Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател Иванка Иванова

                                                                                            

Секретар Я. Ганчева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 57 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 11:04 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Е.П.С., редовно призован не се явява и не изпраща представител. Постъпила е молба-уточнение и са представени доказателства във връзка със срока за подаване на жалбата.

            Ответникът Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, редовно призован- не се явява и не изпраща представител.

           

            По даване ход на делото:

           

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 11:04 часа и пристъпва към фактическото  изясняване на  спора.

 

Съдът намира, че следва да докладва делото.

 

Докладва  делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК във Наредба № 15/ 31.10.2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г.

Делото е образувано по жалбата на Е.П.С. ЕГН ********** ***, чрез а.. Я.Т. ***, със служебен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Проф. Илия Янулов“ №3Г, партер, съдебен адрес:*** 8, против Уведомително писмо (УП) № 5 за отказ от плащане по „Национална програма по пчеларство 2017-2019 г.“ изх. № 01-6500/ 7979 от 17.10.2019 г. на изп. директор на ДФ“З“ за финансиране на разходи за закупуване на 50 бр. пчелни отводки и 50 бр. пчелни майки.

Указано е на административния орган, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му в срок до съдебно заседание по делото.

На страните е изпратен препис от определение № 99/10.03.2020 г., с което на страните е разяснена доказателствената тежест и са им дадени съответните указания.

Съдът счита, че жалбата следва да бъде разгледана с мотиви против процесния административен акт, предвид представянето на нови доказателства от жалбоподателя за подаване в срок на жалбата, находящи се на стр. 98 от делото.

 

Съдът намира, че на основание чл. 154 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК на жалбоподателя следва да му бъде указано, че следва да сочи доказателства за твърденията, сочени в жалбата.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Указва на основание чл. 154 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК на жалбоподателя, че следва да следва да сочи доказателства за твърденията, сочени в жалбата

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото всички документи, представени с жалбата, постъпилите с административната преписка по жалбата, находяща се на долната корица на делото, както и допълнително представените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства с молба с вх. № 621/29.04.2020 г., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото всички документи, постъпили с жалбата и находящи е от стр. 23 до стр. 69 вкл. по делото, представените с административната преписка по жалбата, постъпили с придружително писмо с вх. №443/09.03.2020 г. на Административен съд-Търговище, находяща се на долната корица на делото от стр. 1 до стр. 89 вкл., както и допълнително представените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства с молба с вх. № 621/29.04.2020 г., а именно: обратна разписка с баркод 708495229 от 21.01.2020 г. и  обратна разписка с баркод 708493383 от 20.01.2020 г., находящи се на стр. 98 от делото.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви устните състезания за приключени, като дава възможност на страните в срок до 20.05.2020 г.  (вкл.) да представят писмени бележки по делото.

В едномесечен срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:10 часа

           

                       

Председател:

 

 

Секретар: