П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2020                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          V състав

на петнадесети май                                                             Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател Иванка Иванова

                                                                                            

Секретар Янка Ганчева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 45 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят З.Я.В., редовно призован, не се явява лично. Представлява се от а.. Р. Е. Р. ***, редовно упълномощен  и приет  от съда.

            Ответникът Началник на Районно управление-Търговище при ОД на МВР-Търговище, редовно призован, не се явява. За него се явява гл. юрк.  Л. Ж., редовно упълномощена и приета от съда.

           

            По даване ход на делото:

            А.. Р.: Да се даде ход на делото.

            Юрк. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и пристъпва към фактическото  изясняване на  спора.

 

А.. Р.: Уважаема г-жо Председател, поддържам жалбата.

 

Юрк. Ж.: Оспорвам жалбата.

 

Съдът намира, че следва да докладва делото.

 

ОПРЕДЕЛИ:

Докладва  делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК във връзка с чл. 83, ал. 5 от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

Делото е образувано по жалбата на З.Я.В. ЕГН ********** ***, чрез а.. Р.Р. *** със съдебен адрес:*** против Изричен отказ № УРИ № 1993р-2716/ 04.02.2020 г. за издаване на разрешение за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели.

Указано е на административния орган, че следва да установи в съдебно заседание по делото, че следва да установи съществуването на фактическите основания посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Съдът намира, че следва да укаже на жалбоподателя, че на основание чл. 154 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, същият трябва да установи твърденията си, посочени в жалбата, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

Указва на основание чл. 154 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК на жалбоподателя З.Я.В., че следва да установи в съдебно заседание по делото твърденията, посочени в жалбата.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

А.. Р.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка.

Юрк. Ж.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото всички документи, постъпили с жалбата и с административната преписка по жалбата, находяща се на долната корица на делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства всички документи, постъпилите с жалбата и с административната преписка по жалбата, постъпили с придружително писмо с вх. №396/28.02.2020 г. на Административен съд-Търговище, а именно:  удостоверение от психиатрично отделение към „МБАЛ-Търговище“ АД с № 90/04.03.2020 г., отказ за издаване на разрешение за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпаси с рег. № УРИ 1993-2716/04.02.2020 г. на РУ-Търговище, докладна записка с рег. № 1993/03.02.2020 г., относно извършена проверка по преписка с вх. № 199300-152/07.01.2020 г. от мл. Екс. „КОС“ Ил. Илиев, придр. писмо с рег. № 11-02-14/27.01.2020 г. на „МБАЛ-Търговище“ АД, епикриза на З.Я.В.,*** АД от ВПД Началник РУ-Търговище, с рег. № 549/21.01.2020 г., докладна записка, относно извършена проверка по преписка с рег. № 1993р-996/13.01.2020 г. по описа на РУ-Търговище с рег. № 1490/21.01.2020 г., докладна записка, относно Преписка с вх. № 199300-152/07.01.2020 г. по описа на РУ-Търговище с рег. № 1993р-996/13.01.2020 г., заявление от З.В. ***, декларация на основание чл. 76, ал. 4, т. 2 от ЗОБВВПИ, квитанция за платена такса, карта за медицински преглед на З.В. от 06..01.2020 г., удостоверение от НСС с рег. № И-1285-3/15.01.2020 г., справка за съдимост на лицето З.В. от 08.01.2020 г., карта на З.В. от НЛРС, билет за лов № 414122 серия Х : 0117942, диплома за завършено висше образование серия В 82 № 014045, свидетелство за специализация № 1182, копие от лична карта на З.В. с № 646285384.

 

А.. Р.: Представям копие на медицинска книжка на г-н В., която е от Комисията за авиомедицинско освидетелстване, в която се сочи, че г-н В. е психически здрав.

Юрк. Ж.: Да се приеме. Представям доказателства, касаещи компетентността на административния орган. Това са заповед за временно преназначаване на държавен служител на ръководна длъжност в МВР и акт за встъпване в длъжност в уверение на това, че лицето, издало оспорения отказ се е намирало на този длъжност, а именно Началник РУ – Търговище.

А.. Р.: Да се приемат.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото, представените от страните в днешно съдебно заседание документи, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото копие на медицинска книжка на З.Я.В. от Комисията за авиомедицинско освидетелстване за пилот водител ІІ клас, Заповед на Министъра на вътрешните работи с №8121К-11216 от 16.07.2019 г. за временно преназначаване на държавен служител на ръководна длъжност в МВР, акт за встъпване в длъжност на началник І степен на РУ - Търговище при ОД на МВР – Търговище от 16.07.2019 г.

 

А.. Р.: Нямаме други доказателствени искания.

Юрк. Ж.: Няма да соча други доказателства.

 

Съдът указва на жалбоподателя, че за доказване на наведените в жалбата твърдения следва да бъде назначена по делото съдебно-психиатрична експертиза с вещо лице психиатър. 

 

А.. Р.: Не се противопоставям.

Юрк. Ж.: Не се противопоставям.

 

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна на жалбоподателя следва да бъде назначена съдебно-психиатрична експертиза с вещо лице психиатър, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска по делото изготвянето на съдебно-психиатрична експертиза с вещо лице психиатър, което след като се запознае с материалите по делото и направи личен преглед на жалбоподателя и да даде заключение същият страда ли от психично разстройство и какво е психичното му състояния към настоящия момент.

Назначава за вещо лице по делото д-р Ст. Ю.Ст. от гр. Шумен, ул. ……., тел. ……

Определя първоначален депозит за вещото лице в размер на 200 лв., вносими в 5-дневен срок от днес от жалбоподателя.

Отлага делото и го насрочва за 09.06.2020 г. от 15:00 часа, за която дата страните са уведомени в днешно съдебно заседание. След внасяне на определения от съда депозит да се призове вещото лице.

 

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в  09:45 часа

           

                       

Председател:

 

 

Секретар: