П Р О Т О К О Л

                       

Година 2020                                                                         Град Търговище

            Административен съд                                                         V състав

на петнадесети май                                                               Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател Иванка Иванова

 

                                                                                            

Секретар Янка Ганчева

Прокурор Васил Ангелов

 

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 42 по описа за  2020 година.

 

На именното повикване в 09:03 часа се явиха:

 

            Ищецът И.Т.И.,  редовно призован не се явява. Представлява се от а.. С.М. ***, редовно упълномощен и приет от съда.  Ответникът Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, редовно призовани не изпращат представител. Постъпила е писмена молба от гл. юрк. З. Карадиамандиева, с която се оспорва искът и се претендират разноски.

За Окръжна прокуратура гр. Търговище, редовно призовани се явява    прокурор Васил Ангелов.

 

По даване ход на делото:

А..  М.: Да се даде ход на делото.

            Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 9:03 часа и пристъпва към фактическото  изясняване на  спора.

 

А..  М.: Поддържам исковата молба.

Прокурорът: Искът е допустим.

 

Съдът нaмира, че следва да докладва делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Докладва делото.           

 

Производството е по реда на Глава ХІ на АПК във вр. с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

Делото е образувано по исковата молба на И.Т.И. ЕГН ********** ***, чрез а.. С.М. *** против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация с адрес: гр. София, ул. „Ген. Й.В.Гурко“ № 5 за причинени имуществени вреди в размер на 300 лв., съставляващи а.. хонорар по НАХД № 492/2018 г. по описа на РС – Търговище, по което е постановено решение № 220/14.08.2018 г., с което е отменено НП № 44-0000110/15.05.2018 г. на и.д. началник Областен отдел „Автомобилна администрация“– Търговище, като решението не е обжалвано и е влязло в сила, ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба, както и разноските по настоящото дело.

На страните е изпратен препис от определение № 121/28.04.2020 г.

 

Предоставя се възможност за становища по доклада и дадените указания,  както и възможност за  становища и искания по доказателствата.

 

А..  М.: Нямам възражения по доклада. Да се приемат представените с исковата молба доказателства.

Прокурорът: Нямам възражения по доклада. Да се приеме изисканото НАХД № 492/2018 г. по описа на Районен съд Търговище. Да се приемат постъпилите с исковата молба писмени доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото всички документи, постъпили с исковата молба, както и да приеме НАХД № 492/2018 г. по описа на Районен съд- Търговище, поради което

 

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага като доказателства по делото, доказателствата, постъпили с исковата молба, а именно: договор за правна защита  и съдействие № 0165389 от 03.06.2018 г. между И.И. и а.. М., както и документите, находящи се по НАХД № 492/2018 г. по описа на Районен съд- Търговище

 

А..  М.: Няма да соча други доказателства.

Прокурорът: Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед становищата на страните, че нямат други доказателствени искания,  съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

А..  М.: Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Прокурор, аз считам, че предмета на настоящото производство нито е инцидентен, нито е непознат, нито е единичен. Стандартна ситуация, която е добре известна на всеки практикуващ юрист в България и която е добре разрешена с посочените в исковата молба решения, съставляващи трайна практика по този въпрос. Безспорно е, че направените разноски за възнаграждение на защитника в административно-наказателното производство в Районен съд – Търговище представляват имуществена вреда, която е претърпял ищецът в днешното производство – И.И., както е безспорно и че при положителния резултат в развитието на производството пред Районен съд – Търговище направените разходи, представляващи имуществени щети, трябва да му бъдат възстановени. Искам да акцентирам само върху производството, което е преминало в Районен съд – Търговище. Добре е различимо и видимо, че решаващият състав отменя наказателното постановление не поради допуснати процесуални нарушения, а поради съществено нарушение на материалния закон, което за мен означава, че изначално тогава жалбоподателят И. си е бил прав и е постигнал едно положително решение не поради ниска квалификация на административно-наказващия орган и неговите служители, а защото той не е реализирал нарушение, за което следва да бъде санкциониран. По тези причини, както и на основанията, изложени в жалбата моля да бъде уважена исковата молба и на И. да бъдат присъдени направените разходи, ведно с лихвата от датата на депозирана на исковата молба. Представям списък на разноските в настоящото производство.

 

Прокурорът: Уважаема г-жо Председател, считам предявения иск за основателен и следва същият да бъде уважен, както и да се уважено искането за присъждане на разноски в настоящото производство.

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви устните състезания за приключени.

В законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 9:10 часа.

 

 

Председател:

 

 

Секретар: