П Р О Т О К О Л

                      

Година 2020                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІІ състав

на петнадесети май                                                            Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                      Председател  Росица Цветкова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

Сложи за разглеждане, докладваното от Председателя

АХ. дело номер 40 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10:20 часа в съдебната зала се явиха:

 

Жалбоподателят Нетуоркс-България" ЕООД предст. от Управител С. М., редовно призован се представлява от адв. А. Ж. от АК- Русе, редовно упълномощен от преди и приет от съда.   

Ответникът Кмета на Община Попово, редовно призован се представлява от юрк. П. Р., редовно упълномощен и приет от съда.

Вещото лице инж.  В. С. К., редовно призована- явява се.

По даване ход на делото:

Адв. Ж.: Да се даде ход на делото.

Юрк. Р.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва жалбата.

Делото е върнато за ново разглеждане със съответни указания на ВАС.

 

Дава се възможност за становища по жалбата и по доказателствата.

 

Адв. Ж.: Преди да бъде изслушано вещото лице, имам нови доказателства, които да представя, а именно, представям доказателства, че са спазени изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, а именно- имаме изготвен проект. Това са новонастъпили обстоятелства, след което имаме констативен протокол, заповед на Кмета на Община Попово за учредяване право на преминаване, прекарване и сервитутна зона за подземна оптична мрежа през имотите. Имаме издадено влязло в сила разрешително за строеж след издаване на заповедта. Това са нововъзникнали обстоятелства, които имат значение за хода на делото. Отправям предложение  до ответника да сключим споразумение по реда на чл. 178 от АПК с параметри подробно изложени в писменото предложение, а именно: за участъците, за които имаме влязло в сила разрешение за строеж, кметът да оттегли обжалваната заповед, а ние да оттеглим жалбата срещу заповедта за участъците, за които нямаме издадено разрешително за строеж, тъй като разрешителното ни за строеж обхваща по-голямата част от предмета на настоящото производство.

Юрк. Р.: Не съм упълномощен да сключвам каквито и да е  споразумения с настоящото пълномощно, така че не мога да приема.

 

Адв. Ж.: Правя искане за отлагане на делото. Представените доказателства, моля да бъдат приети по делото.

 

По направените искания по доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага като доказателствата по делото: представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, а именно: Предложение до кмета на Община Попово, Констативен протокол № 2/06.03.2019 г., Заповед № 3-19-167/26.03.2019 г. на Кмета на Община Попово, Договор за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт № OSSN-14/12.11.2018 г., Разрешение за строеж № 19/15.04.2019 г., Проект ГЕО за обект: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения, за нуждите на „Нетуоркс- България“ ЕООД, на територията на Община Попово.

 Приема за сведение: Протокол от публично съдебно заседание от 25.05.2016 г. по Адм. дело № 91/2016 г. по описа на Административен съд- гр. Шумен.

 

Във връзка с направеното в днешното съдебно заседание предложение  до Кмета на Община Попово, съдът намира,че същото не е основание за отлагане на делото. Процесуалният представител на жалбоподателя е разполагал с повече от два месеца от насрочване на първото съдебно заседание до този момент да води преговори с Кмета на Община Попово, а в случай че такива бъдат постигнати след постановяване на съдебния акт или до съдебния акт, този въпрос също е уреден в процесуалния закон. 

 

Адв. Ж.: Нямахме възможност в  условията на извънредно положение, как да се срещнем с кмета на Община Попово. За да сключим споразумение, би следвало да се срещнем и да разговаряме. До скоро бяхме в условията на извънредно положение и всички сме объркани по какъв начин да процедираме, затова предпочетох след справяне с извънредното положение, когато нещата започнат да се нормализират, тогава да започнем някакви преговори. Имаме влязло в сила разрешително за строеж за почти целия участък.  Оттегляме жалбата си в частта, в която не попада в обхвата на разрешителното за строеж. Разрешителното за строеж не обхваща обходите на три населени места. Т.е., мрежата минава направо през населените места и ние си оттегляме жалбата в частта, която не попада в обхвата на издадената заповед за издаденото разрешение за строеж № 19 от 15.04.2019 г.. Т.е. в участъците, които са извън обхвата на разрешителното за строеж   в тази част ние бихме си оттеглили  жалбата.

 

Съдът намира, че направеното оттегляне е под условие и с неясни параметри, поради което не може да бъде прието за валидно направено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Не приема, че е налице валидно оттегляне на жалбата срещу заповедта към отделна нейна част.

 

Пристъпи се към снемане самоличността на вещото лице.

 

Вещото лице В. С. К., 56-годишна, българска гражданка, неомъжена, с висше образование, неосъждана, без родство и дела със страните.

НАПОМНИ се на вещото лице отговорността по реда на чл. 291 от НК във вр. с чл. 200, ал.1 от ГПК и чл. 144 от АПК.

Вещото лице обеща да даде заключение по съвест, знание и без пристрастие.

   

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

В. л. К.: Поддържам заключението, представено по делото от 2018 година. Отговорът ми, който съм дала в заключението е по отношение трасето на кабела, което визират двете заповеди - има частична идентичност, на самият кабел- не. Отговаряла съм за трасето, тъй като има участъци, които са едни и същи, но има и нови участъци. Към експертизата има три приложения. Приложение № 1 е по трасето на кабела - по заповедта от 2017 г., приложение № 2 е за 2018 г. и в приложение № 3 са нанесени двете трасета за да се вижда къде са идентични. Не мога да се ангажирам с отговор, дали е един и същ оптичен кабел, само казвам, че  трасето е иднетично. Не съм правила проверка, където трасето е идентично  за наличие на повече от 1 кабел. Имаше прекъсване на две места на кабела. Видях един кабел на местата където е идентично трасето.  Няма как да се установи кабела дали е един и същ от 2017 г. или от 2018 г. Трябва да има някакви придружаващи документи този кабел. Трябва да има сертификат за произход на кабела. Има уреди, с които могат да бъдат установени наличията на кабели, но аз не съм специалист и не съм работила с такива уреди. Не мога да преценя относно  следи за прясно полаган кабел, защото огледа правихме в много силен дъжд, беше много кално и да е имало следи, от дъжда са заличени. Нямам претенции за допълнително възнаграждение.

 

Адв. Ж.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Юрк. Р.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Вещото лице е освободено от присъствие в залата.

 

Експертното заключение по съдебно-техническата експертиза  на вещото лице В.К. е прието при първоначалното разглеждане на делото.

 

Адв. Ж.: Отново правя искане, да ни бъде дадена възможност да сключим споразумение с ответника.

Юрк. Р.:  Всичко това в действителност е процедура, която пречи да се направи полагането на тази оптична мрежа законосъобразно, но към момента на издаване на заповедта оптичната мрежа е била положена незаконосъобразно, поради което не виждам смисъл да се сключи такова споразумение.  

 

В 10.40 часа съдът дава почивка от 10 мин., през което време процесуалния представител на ответника има възможност да обсъди  възможността за преговори с жалбоподателя.

 

В 10.50 часа в съдебната зала, в присъствието на страните по делото   процесуалните действия  по делото продължават.

 

Юрк. Р.: Не успях да осъществя връзка с ответника, но мога да направя следното предложение: Така или иначе аз нямам представителна власт, не мога да говоря точно по този проблем от името на кмета на Община Попово, така че се налага делото да бъде отложено. По време на това отлагане мога да представя предложението към кмета на общината, което той да прецени.

 

Съдът указва на страните по делото, че разполагат с времето до следващото съдебно заседание  за вземане на решение, относно предложението за споразумение и втори път на подобно основание, делото няма да бъде отлагано.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

Отлага делото и насрочва същото за 26.05.2020 г.  от 09:00 часа, за която дата  и час страните са уведомени  в днешното съдебно заседание

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в  10.53 часа.

                                              

Председател:                                                                                                 

Секретар: