П Р О Т О К О Л

                       

 

Година 2020                                                                         Град Търговище 

            Административен съд                                                         ІV състав

на деветнадесети май                                                          Година 2020

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                            

                                                                       Председател  Албена Стефанова             

Секретар Янка Ганчева

 

сложи  за  разглеждане докладваното от Председателя

Ах. дело номер 21 по описа  за 2020 година.

 

На именното повикване в 14.03 часа  се явиха:

           

Оспорващият Р.Х.М., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, редовно призован, се представлява от ст. юрк. Т. С., надлежно упълномощена и приета от съда.

 

 Докладва се постъпила молба от а.. Цв. И. за отлагане на делото поради служебна ангажираност.

 

По даване ход на делото:

 

Юрк. С.: Да се даде ход на делото. По постъпилата молба – предоставям на съда.

 

По подадената от а.. И. молба за отлагане на делото, съдът, след като отчете, че към молбата не са приложени доказателства за служебната му ангажираност за днешния ден, както и доказателства, установяващи наличието на обективна причина оспорващият Р.Х.М. да се яви лично в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице предпоставките по чл. 139 от АПК за отлагане на делото, изискващи едновременното наличие на обективни причини, които страните да не могат да отстранят за явяването, с оглед на което искането за отлагане на делото следва да бъда оставено без уважение.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което.

 

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 14:03 часа.

 

Докладва постъпила молба с вх. № 606/28.04.2020 г. от а.. И. - процесуален представител на оспорващия, в която се излага твърдение, че оспорващият не е подал заявление за подпомагане по мярка 212 за 2015 г.

 

Юрк. С.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по проекто-доклада, да се приеме.

 

Съдът намира, че следва да пристъпи към доклад по делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допълва доклада като не се спори по делото относно обстоятелството, че оспорващият Р.Х.М. не е подал заявление за подпомагане по мярка 212 за 2015 г.

Обявява за окончателен проекто-доклада, съобщен на страните с  Определение № 115 от 16.05.2020 г. на съда в останалата му част.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

Юрк. С.: Да се приеме административната преписка. Представям допълнителни писмени доказателства. Представям Заявление за регистрация от 2013 г. (първото заявление) на Р.Х.М., което е подадено лично от него. С това установяваме, че той е кандидатствал по схема НР2 и че поел 5-годишен ангажимент да заявява площите в планински райони по схемата НР2. Представям и извлечение от СЕБРА за извършените плащания, от което е видно, че точно по тази схема са изплатени сумите, посочени в акт и са действително получени.

 

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна, следва да се приемат и приложат като писмени доказателства всички документи и книжа по административната преписка, по издаване на оспорения акт, постъпила с придружително писмо с вх. № 201/04.02.2020 г. на Административен съд- Търговище, както и документите, представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника по оспорването, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства всички документи и книжата, представени по административната преписка по опис, постъпила с придружително писмо с вх. № 201/04.02.2020 г. на Административен съд- Търговище, ноходяща се на задната корица на делото от стр. 000003 до стр. 000152, както и представените в днешно съдебно заседание документи, а именно: Заявление за регистрация 2013 на оспорващия Р.Х.М. 2517051380848 от 13.05.2013 г. с приложения от 001 до 027, извлечение от СЕБРА с дата 16.04.2020 г.

 

Юрк. С.: Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските.

 

С оглед становището на явилата се страна, че няма да сочи други доказателства и няма други доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, с оглед на което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Юрк. С.: Уважаема госпожо съдия, моля да се произнесете с решение, с което да отхвърлите жалбата. Моля за срок за писмени бележки.

 

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника по оспорването да му бъде дадена възможност за представяне на писмена защита, съдът намира, че следва да бъде предоставена равнопоставена такава възможност и на двете страни, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Дава възможност на страните да представят писмени бележки по делото в 7-дневен срок от днес.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви устните състезания за приключени, както и че в законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14:15 часа.

 

                                  

Председател:

 

 

Секретар: